2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

MÉG 5 NAP A PÁLYÁZATOK LEADÁSÁIG A MÁRTA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSRA

A Magyarországi Metodista Egyház pályázatot hirdet a fenntartásában működő Márta Mária Otthonok intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony. A vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízástól számított 5 év. A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Rákóczi út 2. és 7361 Kaposszekcső, Napsugár utca 15-17. A pályázat leadási határideje: 2021. november 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1991. évi III. törvényben meghatározott idősotthoni ellátás tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, működésének koordinálása, különös tekintettel a hatályos jogszabályokban, a Magyarországi Metodista Egyház Márta Mária Otthonának Szervezeti és Működési Szabályzatában (MME MMO SzMSz) foglaltakra. A szolgáltatásokba történő felvételek jogszerűségének biztosítása, a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, valamint azok betartatása. Az ellátottak érdekvédelméről való gondoskodás. Folyamatos és szoros együttműködés a fenntartó egyházzal. Munkáltatói jogkör gyakorlója az egyház szuperintendense, aki az intézményvezető és a MME MMO Igazgató Tanácsa javaslatára hozza meg az intézmény dolgozói kapcsán munkaügyi döntéseit.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások a felek közötti megállapodás alapján kerül megállapításra, amely megállapodás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a szociális ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezésein, valamint a Magyarországi Metodista Egyház belső szabályzatain alapul. Szolgálati gépjármű és mobiltelefon használat.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2 pontja szerint főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
 • 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3)[1] bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakmai gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet szerinti szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére irányuló kötelezettségvállalás,
 • magyar állampolgárság,
 • pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • „B” kategóriás járművezetői engedély,
 • gyakorló keresztény életvitel, rendezett családi élet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • metodista egyházi tagság,
 • szociális intézményben szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
 • szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (8) bekezdés alapján biztosított mentesség igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát hitelesen igazoló dokumentum (pl: munkaszerződés másolata, munkáltatói igazolás),
 • az intézmények vezetésére vonatkozó, legalább öt éves időtartamra szóló részletes vezetési program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • jogszabály szerinti szükséges nyilatkozatok egy iratban:

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának a pályázat elbírálása céljából történő továbbításához a pályázat elbírálásában részt vevő harmadik személyeknek,

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

nyilatkozat arról, hogy pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, valamint

titoktartási nyilatkozat a pályázati folyamat során az azzal összefüggésben megismert fenntartói és intézményi adatokra nézve.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekrétiné Szili Anna irodavezető nyújt, a +361/250-1536-os telefonszámon (iroda melléke: 32).

A pályázó kérésre megismerheti az intézmény működését, betekintést nyerhet az intézmény dokumentumaiba, illetve ezek során tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől és gazdasági vezetőjétől.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a hivatal@metodista.hu e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

 

A pályázati kiírás közzétételének ideje és helye: 2021. október 6. a Magyarországi Metodista Egyház honlapja: metodista.hu, reformatus.hu

A pályázat elbírálásának módja:

A fenntartó képviselője a pályázat benyújtását követően személyes meghallgatást kezdeményez a pályázókkal a Magyarországi Metodista Egyház Egyháztanácsa részére. Ezt követően a fenntartó Egyháztanácsa hoz döntést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen, vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti.

[1] A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ALDERSGATE-NAP 2024.

Ma van az Aldersgate-nap. 1738-ban John Wesley ezen a napon egy Aldersgate utcai londoni házicsoportban ...