2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT – SCHOLA EUROPA METODISTA TECHNIKUM ÉS GIMNÁZIUM

A Magyarországi Metodista Egyház a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő  „Schola Europa Akadémia” Technikum, Gimnázium és A.M.I. a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátásra

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 4 év

A munkavégzés helye: 1078 Budapest, Murányi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, valamint a Magyarországi Metodista Egyház Oktatási Szabályzatának megfelelően a többcélú szakképző intézmény teljes körű szakmai vezetése, jogszerű működtetése, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntés minden olyan a többcélú szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodás alapján kerül megállapításra, amely megállapodás a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein, valamint a Magyarországi Metodista Egyház belső szabályzatain alapul.

Pályázati feltételek:

 • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének, valamint köznevelési alapfeladatot is ellátó többcélú szakképző intézmény lévén az Szkr. 127. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/213.(VIII.31.) Korm. rendelet 21/A. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően:
  • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és mesterképzésben szerzett szakképzettséggel, vagy a középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
  • intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, vagy pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, és
  • oktatói, illetve pedagógus munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,
 • gyakorló keresztény életvitel, rendezett családi élet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt legalább öt éves időtartamra szóló részletes vezetési program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának a pályázat elbírálása céljából történő továbbításához a pályázat elbírálásában részt vevő harmadik személyeknek, és vezetési programjának az intézmény honlapján való közzétételéhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz, valamint
 • titoktartási nyilatkozat a pályázati folyamat során az azzal összefüggésben megismert fenntartói és intézményi adatokra nézve.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Khaled-Abdo László szuperintendens nyújt a kalaci@metodista.hu email címen vagy a +36 70 / 771 0708-as telefonszámon.

A pályázó kérésre megismerheti az intézmény működését, betekintést nyerhet az intézmény dokumentumaiba, illetve ezek során tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől és gazdasági vezetőjétől.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a hivatal@metodista.hu és a jogi.metodista@gmail.com e-mail címekre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

A pályázati kiírás közzétételének ideje és helye: 2022. december 1.

 • a Magyarországi Metodista Egyház honlapja: metodista.hu
 • a Schola Europa Középiskola honlapja: schola.esa.hu.

 

 

 

A pályázat elbírálásának módja:

A fenntartó képviselője a pályázat benyújtását követően személyes meghallgatást kezdeményez a Magyarországi Metodista Egyház Egyháztanácsa részére. Ezt követően a fenntartó Egyháztanácsa hoz döntést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen, vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti.

 

 

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

MAGYAROK A GENERÁLKONFERENCIÁN (CHARLOTTE, 2024. ÁPRILIS-MÁJUS)

2024. április 23. és május 3. között került sor az Egyesült Metodista Egyház 2020-as, a ...