2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

EVANGÉLIKUS PÜSPÖKI KÖRLEVÉL

Az evangélikus egyház püspöki tanácsa október 26-án körlevelet adott ki a jelenlegi járványhelyzetben, amelyben maszkviselésre és az oltás felvételére kérik a testvéreket. Az aláb­bi­ak­ban tel­jes ter­je­del­mé­ben kö­zöl­jük a püs­pö­ki ta­nács 2021. ok­tó­ber 26-án kelt leg­újabb pász­tor­le­ve­lét.

„Ma van a re­for­má­ció má­so­dik nem­ze­dé­ké­hez tar­to­zó lel­kész, Phi­lipp Nic­o­lai em­lék­nap­ja. Ne­vé­hez fű­ző­dik éne­kes­köny­vünk két ko­rál­ja, sokak sze­rint a leg­szeb­bek (és a leg­hosszab­bak). A 361. és a 493. szö­ve­ge és dal­la­ma egy­aránt tőle szár­ma­zik. Utób­bi a régi for­dí­tás­ban így kez­dő­dött: „Vi­gyáz­za­tok, azt ki­ált­ják / Az őr­ál­lók, s zeng­jen imád­ság.”

Egy­há­zunk őr­ál­ló­i­ként szó­lunk most gyü­le­ke­ze­te­ink­hez és in­téz­mé­nye­ink­hez. Is­ten­nek hála, az el­múlt hó­na­pok­ban a jár­vány ha­tá­sa­it nem érez­tük annyi­ra, le­he­tő­ség volt ün­nep­lés­re, együtt­lét­re. Most az óva­tos­ság kora jön el. Is­mé­tel­ten ké­rünk min­den­kit, hogy a zárt he­lyen tar­tott al­kal­ma­kon vi­sel­jen masz­kot. Aki most gon­dol­ko­dik a kö­vet­ke­ző oltás (vagy akár a leg­el­ső) fel­vé­te­lén, tegye meg! Az idé­zett ének utol­só fel­szó­lí­tá­sát is ve­gyük ko­mo­lyan: zeng­jen az imád­ság az egy­ház meg­úju­lá­sá­ért, a kö­zös­sé­gek meg­erő­sö­dé­sé­ért, a te­rem­tett vi­lá­gért, a jár­vány vé­gé­ért, a be­te­ge­kért, gyó­gyí­tó­kért, hoz­zá­tar­to­zó­kért, va­la­mennyi­ün­kért!”

Dr. Fa­bi­ny Tamás elnök-püs­pök

Kon­dor Péter püs­pök

Sze­me­rei János püs­pök

 

Bu­da­pest–Győr, 2021. ok­tó­ber 26.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS

Május 22-én tartotta éves közgyűlését a Keresztény-Zsidó Tanács. Dr. Székely János püspök meghívására a KZsT ...