2019. évi jeligénk
„Az ajtó előtt állok, és zörgetek!”
(Jelenések 3,20)

ISKOLAIGAZGATÓI (INTÉZMÉNYVEZETŐI) ÁLLÁS PÁLYÁZAT FORRAI METODISTA GIMNÁIZIUM ÉS MŰVÉSZETI TECHNIKUM

A Magyarországi Metodista Egyház a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátásra. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony A vezetői megbízás időtartama: 3 év A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Lomb utca 41. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A hatályos jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, valamint a Magyarországi Metodista Egyház Oktatási Szabályzatának megfelelően a többcélú szakképző intézmény teljes körű szakmai vezetése, jogszerű működtetése, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntés minden olyan a többcélú szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. Munkabér: A munkabér a felek közötti megállapodás alapján kerül megállapításra, amely megállapodás a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein, valamint a Magyarországi Metodista Egyház belső szabályzatain alapul. Pályázati feltételek: • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének, valamint köznevelési alapfeladatot is ellátó többcélú szakképző intézmény lévén az Szkr. 127. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/213.(VIII.31.) Korm. rendelet 21/A. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően: ­ a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és mesterképzésben szerzett szakképzettséggel, vagy a középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik, ­ intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, vagy pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, és ­ oktatói, illetve pedagógus munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett. • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, • pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények, • gyakorló keresztény életvitel, rendezett családi élet. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata, • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), • a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt legalább öt éves időtartamra szóló részletes vezetési program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának a pályázat elbírálása céljából történő továbbításához a pályázat elbírálásában részt vevő harmadik személyeknek, és vezetési programjának az intézmény honlapján való közzétételéhez, • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz, valamint • titoktartási nyilatkozat a pályázati folyamat során az azzal összefüggésben megismert fenntartói és intézményi adatokra nézve. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Khaled-Abdo László szuperintendens nyújt, a +361/250-1536-os telefonszámon. A pályázó kérésre megismerheti az intézmény működését, betekintést nyerhet az intézmény dokumentumaiba, illetve ezek során tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől és gazdasági vezetőjétől. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kérjük elektronikus formában a hivatal@metodista.hu és a jogi.metodista@gmail.com e-mail címekre megküldeni. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia. A pályázati kiírás közzétételének ideje és helye: 2020. december 1. • a Magyarországi Metodista Egyház honlapja: metodista.hu • a Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum honlapja: forrai.hu. A pályázat elbírálásának módja: A fenntartó képviselője a pályázat benyújtását követően személyes meghallgatást kezdeményez a Magyarországi Metodista Egyház Egyháztanácsa részére. Ezt követően a fenntartó Egyháztanácsa hoz döntést. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen, vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti.

Önnek mi a véleménye?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

MAGYAROK A GENERÁLKONFERENCIÁN (CHARLOTTE, 2024. ÁPRILIS-MÁJUS)

2024. április 23. és május 3. között került sor az Egyesült Metodista Egyház 2020-as, a ...