PATRICK STREIFF PÜSPÖK 2020-AS PÜNKÖSDI ÜZENETE 2020.05.31.
MEGJELENT AZ EVANGÉLIUMI ALIANSZ PÜNKÖSDI HÍRLEVELE 2020.05.30.

Horváth István gondolatai a hírlevélből:

Szeretetben, egységben, imádságban...

,,Jézus megígérte a tanítványainak, hogy elküldi a Vigasztalót (Segítőt, Pártfogót, Közbenjárót, Szószólót – Jn 16,7), mennybemenetelekor pedig megparancsolta számukra, hogy maradjanak Jeruzsálemben és várjanak az Atya ígéretére (ApCsel 1,4). Ennek megfelelően, valamennyien egy szívvel, egy lélekkel együtt voltak és kitartóan imádkoztak ott – épp akkor is, amikor heves zúgás támadt és szétoszló lángnyelvek jelentek meg, kiáradt rájuk, teljesen betöltötte őket a Lélek, s ők elkezdtek különféle nyelveken szólni.

Istentől volt az időzítés is, hogy mindez a hetek ünnepen történt, amikor Jeruzsálem megtelt a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal. A nagy zúgásra összegyűlt tömegben mindenki teljesen érthetően, világosan, a saját nyelvén hallhatta Isten csodálatos, nagyságos, felséges dolgait (ApCsel 2,5–11). Zavar, döbbenet és csodálkozás vett erőt minden emberen; „Hát ez meg…? Mi akar ez lenni? Ez most miért történik?” A legtöbben talán érezték, hogy egy fontos és határozott céllal megy végbe mindez. Sokan, biztosan őszintén keresték a választ, némelyek azonban igyekeztek maguktól elhessegetni azt, hogy becsületesen végiggondolják, mit láttak és hallottak – és levonják a megfelelő következtetéseket...

ISTEN CSAPATÉPÍTŐ MUNKÁJÁBAN - PÜNKÖSDI PÜSPÖKI ÜZENET 2020 2020.05.28.

Pünkösdöt ünnepeljük – a Szentlélek kiáradását és az egyház missziói szolgálatának kezdetét szerte a világon egy olyan időszakban, amely a koronavírus fertőzés következményeit szenvedi. A püspöki kerület országai közül néhányban már össze lehet gyűlni istentiszteleti alkalomra, míg máshol ezt még nem tehetik meg. Amint azt a nagypénteki és húsvéti üzenetemben mondtam, egy lázas betegség utóhatásai mindig tovább tartanak, mint ahogy az ember várná. Hasonlóképpen a koronavírus utóhatásai még sokáig érezhetők lesznek. De Isten nem a félelemnek a lelkét adta nekünk. Az első püspöki levelemben a járvány kezdetekor emlékeztettem mindenkit arra az ígéretre a Timóteusnak írt második levélből, hogy Isten az Ő Lelkét adja nekünk, hogy szeretetteljes cselekedetekre ösztönözzön bennünket és hogy megfelelő körültekintéssel és józan nyugalommal cselekedjünk.


ÖT ÉVES A LAUDATO SI' - TEREMTÉSVÉDELMI SZEMINÁRIUM 2020.05.27.

Online szemináriumot, webináriumot szerveztek Ferenc pápa Laudato si' (Áldott légy) enciklikájának öt éves évfordulója kapcsán május 27-én. Öt éve, 2015 májusában jelent meg Ferenc pápa első saját enciklikája, a Laudato si', mely a keresztény társadalmi tanítás egészébe ágyazva nagy erővel szólt „a szegények és a Föld kiáltásáról”, vagyis a társadalmi és a környezeti egyensúlytalanságok és igazságtalanságok megoldásának elodázhatatlan szükségességéről. A dokumentum messze nem csak a katolikus egyházon belül talált visszhangra. Más keresztény felekezetek képviselői is gyakran a társadalmi és környezeti problémákkal kapcsolatos keresztény tanítás hiteles megnyilvánulásaként hivatkoznak rá, a nagy világvallások körében is figyelmet keltett, és az ENSZ 15 éves fejlesztési céljainak (SDG) vitáin is idéztek belőle a legkülönbözőbb világnézetű szakértők. Most, az öt éves évfordulón nemzetközi kezdeményezés indult „Laudato si' Week” néven azért, hogy visszatekintsünk az enciklika megjelenése (valamint az SDG és a párizsi klímacsúcs) óta eltelt fél évtizedre, és felmérjük, miben léptünk előre és mit kell sürgősen tennünk. A hét kapcsán szerte a világban számos rendezvényt, kezdeményezést szerveznek. Magyarországon többek között a Naphimnusz Egyesület is szervezője az eseményeknek. A hét Ferenc pápa által kijelölt fő gondolata, mely az enciklikában is gyakran megjelenik: „minden kapcsolatban áll mindennel”. Az Oikosz projekt keretében ökumenikusan is bekapcsolódunk ebbe a folyamatba. A teremtésvédelem terén együttműködő magyar egyházak képviselői beszélnek az enciklika kapcsán a teremtett világ iránti keresztény felelősségről. Az előadók voltak: Nobilis Márió adjunktus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Béres Tamás egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Kodácsy Tamás műhelyvezető tudományos főmunkatárs, Károli Gáspár Református Egyetem. A webináriumba több mint 110 fő kapcsolódott be.

MÁRTA MÁRIA KÖZLEMÉNY (SZJA 2018) 2020.05.26.

Kedves szja 1% Felajánlók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Márta Mária Alapítvány 2018. évi szja 1% felajánlás összege 501.111,-Ft volt. Az alapítvány a támogatást a 7361 Kaposszekcső, Napsugár u. 15-17. szám alatt működő szeretetotthonban élő idősek ellátásának biztosítására (konkrétan a téli közüzemi számlák finanszírozására) fordította. Ebben a szociális intézményben 27 fő idős ápolása, gondozása történik. Az ő nevükben is köszönjük a felajánlásokat, amely nagy segítséget jelentett. A hivatalos "Márta Mária Alapítvány közleménye" (18KOZ Közlemény) a honlap Dokumentumok között megtalálható. Kérjük, hogy továbbra is maradjon támogatónk!

IMÁDSÁG A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKÉRT ÉS MÁS ORSZÁGOK KERESZTÉNYEIÉRT 2020.05.26.

„Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.”
1Korintus 12,12-13.

Imatémák a május 24-i hétre:

• Hálát adunk Krisztus testéért, az Egyházért! Hálát adunk, hogy ez a test túlmutat emberi korlátokon, felekezeti határokon.
• Hálát adunk, hogy mi, metodisták is tagjai lehetünk Krisztus testének, és amikor gyülekezeti szolgálatainkat, misszióinkat végezzük, akkor nem önmagunkat, hanem Isten országát építhetjük.
• Hálát adunk nemzetközi kapcsolatainkért és az „In Mission Together” (IMT) programért. Köszönjük, hogy annyi érték és áldás adatott nekünk európai és amerikai partnerkapcsolatainkon keresztül.

ALDERSGATE NAP 2020 2020.05.23.

A metodisták világszerte május 24-én ünneplik az Aldersgate Napot. A Wesley-féle ébredési mozgalom mintegy 75 millió jelenlegi tagja emlékezhet arra, hogy 1738. május 24-én megtért egy londoni, Aldersgate utcai házikörben. Öccse, Charles 3 nappal korábban részesült élte át a megtérés csodáját. John Wesley lelkész ezeket a sorokat írta erről a napról naplójába: "Este nagyon kelletlenül mentem el egy társaságba az Aldersgate utcába, ahol valaki Luther Római levélhez írott előszavát olvasta fel. Háromnegyed kilenc körül, amikor éppen azt írta le, hogy Isten munkája milyen változást idéz elő a szívben a Krisztusban való hit által, szívemet furcsán átmelegedni éreztem. Úgy éreztem, hogy rábíztam magamat Krisztusra és egyedül csak Krisztusra (...): és bizonyosságot nyertem arra nézve, hogy minden bűnömet, az én bűneimet elvette..."

HA FELEMELTETEM, MAGAMHOZ VONZOK MINDENEKET - MENNYBEMENETEL 2020 2020.05.21.

Ma van a feltámadt Krisztus mennybemenetelének ünnepe. Szeretettel ajánljuk Lk 24,44-53 verseket elolvasásra. Az ünnep alkalmából Pásztor Zsófia óbudai helyi lelkész gondolatait osztjuk meg: Jézus feltámadását, az ezzel kapcsolatos próféciákat végre megértették a tanítványok. A húsvét utáni találkozások, megerősítették a bizalmukat, elkötelezettségüket. A felkészülés intenzív három éve végetért. Lassan megszületik az Egyház. Még tíz nap csend van pünkösdig, a Szentlélek kiáradásáig. Aktív és hasznos, szükséges csend ez, a töltődés, érlelődés ideje. Hálát adhatunk az önálló hitre ébredő tanítványokért, és a lelkükben elinduló missziós tervekért, gondolatokért, aminek sokadik gyümölcse a mi egyházunk, közösségünk is.

A FELSŐERDŐSORI GYÜLEKEZET MEGÚJUL 2020.05.20.
A régi padló nagyon megérett a cserére, ugyanis egyrészt nagyon elkopott és elhasználódott már, másrészt a pince felől érkező nedvesség sem tett jót neki. A megelőzés érdekében egy speciális vízálló réteg is beépítésre kerül az új parketta alá. A vírus adta helyzetet (nincsenek alkalmak) kihasználva, elkezdődött a régóta esedékes felújítás. Mivel ezek a munkálatok jelentős anyagi kiadást jelentenek, hálásan megköszönjük a testvéreknek, ha céladományokkal segítik a gyülekezetet.

(MME Pesti Körzet
Számlaszám: 10400126-50485348-54531009
Átutalás közleménye: céladomány padlófelújításra)

Célunk egy olyan szép, méltó terem, ahol Istent dicsőíthetjük. Imádságunk, hogy a ház felújításával együtt a belső szoba is épüljön és a jövőben is legyenek megerősödések, megújulások, megtérések, újjászületések, elhívások.
SZÜLETÉSKORI NEM AZ ANYAKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSBAN 2020.05.19.

Az MTI tájékoztatása szerint az Országgyűlés ma hozott határozata értelmében megváltoztathatatlanná tették a születéskori nemet az anyakönyvi nyilvántartásban. Az Országgyűlés törvénybe foglalta, hogy az anyakönyvi nyilvántartásnak az állampolgárok születéskori nemét kell tartalmaznia. A változtatás értelmében a magyar állam csak azt tartja nyilván, hogy a megszületett gyermek biológiai értelemben milyen nemű az elsődleges nemi jelleg, illetve a kromoszómaszám alapján. Bár a magyar állam lehetővé teszi, hogy mindenki a nemi identitásának megfelelően éljen, hazai és nemzetközi LMBTQ szervezetek felemelték szavukat a döntéssel szemben.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Pünkösdvasárnap
2020. május 31.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.