MÉLTÓ A BÁRÁNY - DICSŐÍTŐ NAP SOPRONBAN 2018.05.23.

Méltó a Bárány - ezzel a jelmondattal szervezett hat felekezet 12 órán át tartó közös dicsőítő alkalmat pünkösdhétfőn, Sopronban. A résztvevő zenei csapatok mindegyike másfél órát kapott, hogy énekekkel, imádsággal, igeversekkel, bizonyságtételekkel dicsőítsék az Urat. A mi metodista közösségünk is lelkesen készült erre a napra. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a lehetetlennek tűnő feladatban megáldott bennünket és igazán szívből jövő zenélésben éltük át a Szentlélek jelenlétét. A dicsőítés mellett alkalmunk nyílt közösségünk bemutatására is. A szervezők jó lehetőségnek látták, hogy katolikusok és protestánsok, kisebb és nagyobb egyházak képviselői kifejezzék egymás felé bocsánatkérésüket és a Lélekkel betelve, Krisztus egyházaként együtt, egyként vigyék a „jó hírt” a város lakói felé. Imádkoztunk egymásért és kértük Isten áldását szolgálatainkra.

LÁTOGATÁS BÚS BALÁZS POLGÁRMESTERNÉL 2018.05.11.

A III. kerületi hivatalában első alkalommal fogadta Bús Balázs polgármester és dr. Gidófalvy Dénes fővárosi és egyházi kapcsolattartásért felelős főtanácsadó egyházunk szuperintendensét. A találkozón az óbudai gyülekezet lelkésze is részt vett. Dr. Khaled A. László és Pásztor Zsófia a személyes bemutatkozás után röviden ismertette a Forrai művészeti gimnáziumban folytatott színvonalas szakmai munkát, majd invitálta az önkormányzat vezetőit a júniusban (június 10.) esedékes óbudai metodista rádiós istentiszteletre és a tanévzáró kerti partira (június 17.), amely hagyományosan a nyári táborok előtti rendhagyó alkalom. Polgármester úr örömét fejezte ki a kerületben aktív keresztény felekezetek, köztük a metodista gyülekezet összefogásán, aktív szolgálatain.

MAGYARORSZÁGRA LÁTOGATOTT A CSENDES PERCEK NEMZETKÖZI IGAZGATÓJA 2018.05.09.

Egyházunk vendégeként Magyarországra látogatott Tia Runion az Upper Room Ministries (Csendes Percek Kiadó) nemzetközi kapcsolatok igazgatója. 2018. május 4-én találkozott dr. Khaled László szuperintendenssel és Csernák Istvánnal és Évával, a Csendes Percek szerkesztését ellátó munkatársakkal. Tájékoztatást adott az Upper Room széleskörű nemzetközi szolgálatáról, különösen a 33 nyelven és csaknem száz országba eljutó áhítatos füzet (magyarul Csendes Percek) hatásáról. A szuperintendensi találkozó után a Csendes Percek munkatársaival (Szili Anna, Csontos Ivett, Vadász Zsuzsa, Forrai Rege, Bozsóki Zoltán) ült le tájékozódó beszélgetésre. A nemzetközi iroda részéről elismerte a magyar kiadvány szolgálatát, és sok gyakorlati kérdés átbeszélésére is sor került.


TOLERANCIA ÉS ÖKUMENÉ 2018.05.08.

Az 1568-as tordai vallásbéke és a 70 éve alapított Egyházak Ökumenikus Világtanácsa alkalmából a Theológiai Szemle tudományos konferenciát szervezett ma Tolerancia és ökumené címmel. A tordai egyezmény háttere (Torda 1568) címmel Dr. Gudor Botond, egyháztörténész, református esperes tartott előadást, korreferáumot dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia docense. Az intézményes ökumené kezdete Magyarországon (Budapest 1943) címmel D. Szebik Imre, nyugalmazott evangélikus püspök, volt MEÖT elnök tartott előadást, korreferátumot dr. Bóna Zoltán, református lelkipásztor, THSZ főszerkesztő.


MINDENÉRT HÁLÁT ADJATOK, MERT EZ AZ ISTEN AKARATA - HAZATÉRT WILLY ÉS HELENE NAUSNER 2018.05.03.

"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra" (1Thessz 5,18) - ezzel az igével búcsúzik a család Wilhelm Nausnertől és feleségétől, Helene-től, akik csaknem egy napon, április utolsó napjain tértek haza a mennyei hazába. Wilhelm Nausner 1929-ben a fehéroroszországi Srednie Sioloban született (akkoriban Lengyelországhoz tartozott), szülei metodista misszionáriusok voltak. Willy elkötelezett laikus tagja lett a metodista egyháznak. A második világháború után komoly szolgálata volt a menekültek között, és más diakóniai területeken is. Fontos tagja volt a Metodista Világtanácsnak, ökumenikus megfigyelőként részt vett a II. Vatikáni Zsinaton, és képviselte egyházát az Európai Egyházak Tanácsában is (KEK). Már nyugdíjas volt, amikor 12 évre a macedón munka szuperintendensi felügyeletét is felvállalta. Temetésük május 5-én szombaton a Linz-i St. Martin temetőben lesz.

FUNK MÁRTON ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ÜLÉS 2018.04.27.

Dr. Lakatos Judit kuratóriumi elnök vezetésével tegnap tartotta alakuló ülését a Funk Márton Alapítvány a Forrai iskolában. Az ülésen döntés született arról, hogy az alapítvány az iskola tanulóinak tevékenységeit fogja támogatni, és első alkalommal a június 6-i szülői tájékoztató alkalmával kerül bemutatásra. A kuratórium tagjai elfogadták az alapítvány Szervezeti és működési szabályzatát, a 2018. évi költségvetést és szakmai programot, valamint több fontos kérdésben is döntéseket hoztak a most induló szervezet jövőjére nézve. A jelenlevőket a metodista egyház szuperintendense köszöntötte, majd a János evangéliumának 1. fejezetéből rövid áhítattal kezdték meg a közös munkát.

EGY NAPPAL HOSSZABB LESZ AZ IDEI KONFI TÁBOR! 2018.04.24.

Április utolsó hétvégéjén Szekszárdon lesz a 8. országos metodista konfitábor. A hétvége valójában négy nap lesz, péntektől hétfőig lehetnek együtt azok a tinédzserek, akik hagyományosan a konfirmációs korosztályt alkotják közösségeinkben. A péntek esti interaktív előadást, "Ami igazán számít" címmel Gyurkó Donát és Vadászi Dániel fogja vezetni. Szombaton az esti döntésre hívás előtt két előadás lesz "Törékeny, mulandó életünk" (Pásztor Zsófia, Szabados Sándor), "'Aki meg akarja tartani az életét" (Kovács Zoltán, Vigh Bence) címmel. A vasárnapi istentiszteleten "Halálból az életre" bibliai útmutatás alapján szólhat Isten Igéje a fiatalokhoz, a hétfői délelőttön pedig "Új élet és megszentelődés" témával indulhatnak el hazafelé a résztvevők (Sztupkai Kristóf szolgálatával).

MESÉS SZELLEMVILÁG ÉS SPIRITUALITÁS - KIÁLLÍTÁS A BUDAKESZI TEMPLOMBAN 2018.04.21.

Adonyi Anna Mária (1953-2011) nagyváradi festőművész olajfestményeiből nyílt tegnap este kiállítás a budakeszi metodista templomban. A képzőművész tizennégy festménye került kihelyezésre a templomtérbe, a kiállítást Szuhánszky Gábor lelkész és Adonyi János nyitották meg. A tárlat rendkívülisége, hogy a művésznő alkotásai első alkalommal tekinthetők meg Magyarországon. Eddig Japánban, Izraelben, Romániában és az Egyesült Államok több városában kerültek kiállításra a népi, mitikus és keresztény inspirációk által ihletett csodálatos képek. A termékeny alkotóművész több mint 450 festményt, ezernyi grafikát, tanulmányokat, kollázsokat, szőtteseket és kerámiákat hagyott az utókorra. A kiállítás megnyitón V. Majzik Mária művésznő és Dankó Zsófia, több metodista templom tervezője is részt vett. Az olajfestmények, amelyek reménység szerint egy hosszútávú, több alkotóhoz kapcsolódó kiállítássorozat megnyitó kollekcióját jelentik, május 27-ig tekinthetők meg.

BÁLINT-HÁZI BESZÉLGETÉS A METODIZMUSRÓL 2018.04.20.

A fővárosi Bálint Ház Vallásokról szóló sorozatának utolsó része április 19-én este a metodizmusról szólt. Nagy Erzsébet szerkesztő meghívására a témáról dr. Khaled A. László metodista szuperintendens és dr. Iványi Gábor a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségének elnöke beszélt, a mintegy 25 fős hallgatóság előtt. A kétórás beszélgetésben a metodista ébredési mozgalom 18. századi története és teológiai hangsúlyai kerültek bemutatásra, de a meghívott egyházi vezetők a magyarországi wesleyánus közösségek életéről és aktuális szolgálatairól is beszéltek.

LÁTOGATÁS A SCHOLA EUROPA ISKOLÁBAN 2018.04.19.

A VII. kerületi Schola Europa tanári kara április 17-én délután 15 órakor tanári értekezleten találkozott a metodista egyház vezetőjével és a Pesti Körzet egyik képviselőjével. Az értekezletet dr. Kazarján Erzsébet nyitotta meg, aki beszámolt az elmúlt egy évben előkészített fenntartó váltásról, majd átadta a szót az egyház részéről dr. Khaled A. Lászlónak. A szuperintendens röviden bemutatta az egyház nemzetközi és magyarországi történetét és szolgálatait, rámutatva arra, hogy az iskola egy jó eszköz arra, hogy a mai társadalomban a veszélyeztetett generációkat megszólítsuk. "Istennek jó terve van, és erre a jó akaratra szeretnénk rámutatni" - hangsúlyozta. A körzet részéről Tarsoly Aletta vezetőségi tag mutatta be a gyülekezetet, bátorítva egyúttal a jelenlevőket a kölcsönös kapcsolatok erősítésére.

Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem (Fil 4,13)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Konfi Tábor
Szekszárd, 2018. április 27-30.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.