HÁLA ÉS FELELŐSSÉG - ÖKUMENIKUS TEREMTÉSVÉDELMI EGYEZTETÉS VOLT A GYULAI PÁL UTCAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN 2019.03.19.

Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport március 18-án délután Budapesten, a Gyulai Pál utcai református gyülekezetben tartotta idei első találkozóját. A házigazda lelkész Karsay Eszter a János evangéliumából Jézus szavaival köszöntötte a megjelent katolikus, evangélikus, református és metodista munkatársakat: "Én világosságul jöttem a világra, hogy senki sem maradjon sötétségben, aki énbennem hisz." (János 14,44-50) A jelenlevők az őszi teremtés hetének tematikáját kezdték el előkészíteni, miután kiértékelték a 2018. évi teremtés ünnepi eseményeket. A 2019-es teremtés hetének tematikája várhatóan a hála és a felelősség irányába fog mutatni, így hangsúlyozva a teremtett világ ajándék voltát és a benne való felelős és környezettudatos életvitelt. A hét tervezett mottója Pál apostol Filippi leveléből a 4. fejezet 6. versének bátorítása: "Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket!" A munkacsoport és az Ökumenikus Tanács jelenlevő főtitkára Fischl Vilmos kifejezték azt a készségüket, hogy az idei munka anyag egyúttal a jövő évi eucharisztikus konferencia előkészítéséül is szolgálhat. A teremtésheti munkafüzet idei előszavának megírására Nobilis Márió kapott felkérést.

FORRAI ISKOLATANÁCS (2019. 03. 14.) 2019.03.18.

Nemzeti ünnepünk előtt egy nappal a Forrai Metodista Gimnázium iskolatanácsi ülést tartott a Lomb utcában. A XIII. kerületi iskola tanácskozását a szuperintendens nyitotta meg az egyház éves jeligéjéhez fűzött gondolatokkal. A költségvetési beszámoló mellett a jelenlevők a felvételi eredményeket (egyes szakokon több mint 10-szeres túljelentkezés volt tapasztalható), és a félévi tanulmányi állapotot tekintették át, valamint foglalkoztak az iskola ingatlan kérdésével is. Az ülést Pásztor Zsófiai iskolalelkész zára le zsoltárral és imádsággal.

MI ÚJSÁG? - KONFI TÁBOR 2019 2019.03.16.

Csütörtök délután kezdődött Péliföldszentkereszten mintegy 70 fiatallal a 2019-es Konfi Tábor, amelynek címe: "Mi újság?", a főszervező Vadászi Dániel, aki lelkészi szolgálatra készülő másodéves teológus hallgató. A tábor céljait a szervezők így határozták meg: Az előző évek konfirmációs táboraiban nagy előrelépést tapasztaltunk a jelentkezők létszáma terén, ehhez mérten a fő szempontunk az volt, hogy ezeket az új fiatalokat megismertessük Isten kegyelmével, Krisztusban végzett megszentelő munkájával. Továbbra is az a cél lesz előttünk, hogy a 12-16 éves konfirmációs korosztálynak olyan tartalmas közösségi élményt nyújtsunk, melyben közeledni tudnak Jézushoz. Az idei témánk azonban szeretne reflektálni a korábbi évekre is, arra, hogy milyen értékrendi változásokkal jár a megtérés és megszentelődés. Azok a résztvevők, akik már évek óta járnak a Konfi Táborba éltek-e meg változásokat, tapasztalták-e Istent az életükben. A téma címe is erre vonatkozik, Mi újság: hogyan halad a hit útján az a fiatal, aki már átadta az életét Krisztusnak és milyen változásokra kell számítani annak, aki éppen a döntés előtt áll. Az alapigénket (Zsid 10,14-17) is ennek okáért választottuk, mert benne van a korábbi évek témája, a megszentelődés, megtérés, ugyanakkor magában hordozza a változást, amit a Törvény szívbe és elmébe írása jelent. Célunk tehát egyrészt a Biblia üzenetének hiteles hirdetése, hogy a fiatalok megismerjék személyes megváltójukat, másrészt pedig a vezetés és intés, ahogyan Pál is írja Titusznak: „Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben.” (Tit 2:6)

MISSZIÓS TANÁCS: ÚTON EGY KÖZÖS EGYHÁZI LÁTÁS FELÉ 2019.03.15.

A februári piliscsabai ülés után március 12-én kedden Budapesten újra tanácskozott a Missziós Tanács, amelyben egyházunk különböző missziós területeinek vezetői és felelősei vesznek részt. A tanács tagjai folytatták a 87. Évi Konferencia programjának előkészítését, különös tekintettel az április 27-i Tematikus napra, amelyen a konferencia vendége Révész Szilvia az egészséges családról és a mai kihívásokról, veszélyekről fog beszélni. A Missziós Tanács elkezdte átgondolni az évi konferenciai jelentésének tartalmát. A tanács főjelentésében különleges súlypontként többek között meg fog jelenni a fiatal felnőttek generációjának és a roma fiatalok elérésének témája is. A résztvevők hangsúlyozták, hogy érzékelhető közösségeink részéről egy közös egyházi látás iránti igény, amihez jobban tudnának a gyülekezetek csatlakozni és könnyebben épülhetnének rá a konkrét helyi célok. Fontos lenne, hogy közös jövőképünket mindenki ismerje, tudjon hozzá csatlakozni, mert ez identitást képez és kifelé is világosan kommunikálható.

KÖRZETI KONFERENCIA VOLT ÓBUDÁN 2019.03.14.

Március 3-án volt az Óbudai Körzet éves körzeti konferenciája. A gyülekezet tagjai vasárnap koradélután pizzaebédre gyűltek össze, majd az ülést vezető szuperintendens kezdte meg imádsággal a tanácskozást. A konferencia első jelentése Pásztor Zsófia lelkésztől hangzott el, aki a gyülekezethez tartozó Forrai Metodista Gimnáziumban folyó szolgálatokról is hírt adott. Rajta kívül többek között beszámoltak a Pásztor Zoltán laikus elöljáró, Schauermann Andrea gyermekmisszió felelős, Vadászi Dániel teológus hallgató és ifi vezető, és dr. Szalai András gyülekezeti munkatárs. A konferencián fontos híradás volt, hogy éppen egy újabb házicsoport alakítása van folyamatban. A körzet tagjai partnerkapcsolati munkacsoportot is választottak, amelynek tagjai: Borbíróné Balla Fruzsina, Pásztor Flóra és Szuhánszki Laura. A körzeti konferenciát követő úrvacsorai istentiszteleten bizonyságot tett Raffael István a gyülekezet gyakorlati éves munkatársa.

ITT AZ ISTEN ORSZÁGA ÉPÜL! - KÖRZETI KONFERENCIA VOLT MISKOLCON 2019.03.13.

A Miskolci Körzet tavaly elfogadott küldetésnyilatkozata ezzel a mondattal kezdődik: "Itt Isten országa épül!" Kovács Zoltán lelkész a küldetésnyilatkozat alapján emlékezett vissza az elmúlt évre, és mutatott előre a következő missziós esztendőre. A beszámolója súlyponti kérdései ezek voltak: 1. Hová hívunk? 2. Mivé formálódunk? 3. Hogy segítünk? 4. Mire bátorítunk? - A konferenciai beszélgetésben elhangzott, hogy a kistokaji gyülekezet különleges fejlődési lehetőségek előtt áll, Miskolcon pedig az idei év valóban a templomépítés ideje lehet, miután tavaly új tervet kellett készíteni. A nap során Varga Sándorné a kistokaji látogató szolgálatról számolt be, Szuhánszkiné Ladócsy Erzsébet laikus elöljáró a körzet életéről tartott képes beszámolót, Csernák Andrásné a körzeti gyermekszolgálatokat mutatta be, Erdei-Nagy László pedig a zsolcai cigánymisszióról beszélt.

TECHNIKAI SZÁM: 0073 2019.03.12.
ÖRVENDJ NÉPEM, VÍGADJ NÉPEM! 2019.03.10.
TEMATIKUS NAP A GAZDAGSÁGRÓL ÉS SZEGÉNYSÉGRŐL 2019.03.09.

A szombati napon tematikus nappal folytatódik a püspöki kerület végrehajtó bizottságának ülése. A centrálkonferenciának erre a napjára a tizenhat országból külön meghívott vendégek érkeztek. A magyar delegációt Keliger Tibor egészíti ki, aki a tegnap esti ünnepi istentiszteleten a tavaly elindított új metodista középiskola, a Schola Europa áldásairól és missziós lehetőségeiről számolt be. A tematikus nap moderátora Wilfried Nausner, az albán és macedón misszió szuperintendense. A témában való elmélyülést bibliatanulmányok segítik, melyek közül az elsőt Stefan Zürcher svájci szuperintendens vezette. Az általa kiválasztott igeszakasz a Gazdag ifjú története (Márk 10,17-31), amelyben az anyagi gazdagságra törekvés helyett az Istenben való áldásokra mutatott rá, melyhez megüresített kezek szükségesek. Ez a bibliai shalom jelentése is: "eléggel rendelkezem", ahelyett, hogy mindig egy anyagias többre vágyás határozzon meg. A bibliatanulmány gondolatait és kérdéseit a különböző országokból vegyesen összeállított kiscsoportokban dolgozták fel a jelenlevők.

PÜSPÖKI KERÜLETI ÜLÉS MACEDÓNIÁBAN 2019.03.07.

Tegnap kezdődött a közép- és dél-európai metodista püspöki kerület éves ülése Macedóniában. A centrálkonferencia végrehajtó bizottságában mintegy 15 ország delegáltjai képviseltetik magukat. A lelkészi és laikus küldöttek a püspöki kerület aktuális kérdéseiről egyeztetnek, beszámolókat hallgatnak meg, illetve az egész kerületet érintő döntéseket hoznak. Csütörtök délután a konferenciát különböző felekezetek vezetői köszöntötték, a római katolikus egyház, az ortodox felekezet, a zsidó hitközségek és az iszlám közösségek részéről. A vendégeket dr. Patrick Streiff köszöntötte. Hazánkat Schauermann Henrik laikus küldött és dr. Khaled A. László szuperintendens képviselik.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük! (Lk 6,31)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

9. Konfi Tábor
Péliföldszentkereszt, 2019. március 14-17.87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.